Privacyverklaring

Als klinisch psychologe en psychotherapeute hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en uw privacy. Daarom wil ik in deze privacyverklaring op een heldere en
transparante manier informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover dan kan u contact opnemen met:

Sandra De Jongh
Heibloemstraat 8
2560 Nijlen
contact@sandra-de-jongh.be
0486/855447

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de opmaak van uw persoonlijk dossier.
Het dossier zal volgende gegevens bevatten:

  • Persoonsgegevens
  • Gegevens over de gezinssituatie
  • Administratieve gegevens
  • Hulpvraag en problemen
  • Therapeutisch proces
  • Eventuele contacten met jou of met anderen
  • Eventuele verslagen
  • Gegevens over de psychische en fysieke gezondheid

Er worden enkel gegevens opgenomen die relevant zijn voor het therapeutisch proces.

Verstrekking aan derden

Als psychologe en psychotherapeute ben ik bij wet gebonden door een beroepsgeheim. Uw gegevens
zullen dus met niemand gedeeld worden. Indien dat wel nodig blijkt te zijn, dan zal daarvoor eerst
uw toestemming gevraagd worden.

In het kader van super- en intervisie kunnen gegevens gedeeld worden met collega’s met gedeeld
beroepsgeheim. De gegevens zullen echter altijd geanonimiseerd worden.

Bewaartermijn

De gegevens in uw dossier worden nauwkeurig bijgehouden en zorgvuldig 30 jaar bewaard tot het
ogenblik van de vernietiging.

Beveiliging van de gegevens

Uw dossier wordt op een veilige plaats bewaard waar derden er geen toegang toe hebben.
De weinige persoonsgegevens die elektronisch bewaard worden, zijn afgeschermd van derden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb.
Bij opstart van het therapeutisch proces , d.i. na het intakegesprek, zal u schriftelijk gevraagd worden
om uw toestemming te geven voor de opmaak van een dossier. Deze toestemming kan op ieder
ogenblik schriftelijk door u ingetrokken worden.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact kan opnemen.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Indien dat het geval is, dan zal daarvan
een aankondiging op de website verschijnen.